Elektronski sertifikati i elektronski potpisi

Elektronski sertifikati i elektronski potpisi

Preduslov za korišćenje nekih usluga eUprave i drugih servisa je posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za elektronsko potpisivanje dokumenata ili za prijavlјivanje na neki od elektronskih servisa na Internetu.

Svrha ovog teksta nisu konkretna uputstva za korisnike (jer ih dobijaju uz elektronske sertifikate koje su nabavili), već sažeto objašnjenje "od početka", to jest razjašnjenje šta je šta za one koji do sada nisu imali ili nisu koristili elektronsko potpisivanje. A može i treba da ga ima svako!

Šta je sertifikat, a šta potpis?

Elektronski potpis zamenjuje stvarni, svojeručni potpis korisnika u digitalnom svetu, a za njegovu primenu je neophodan elektronski sertifikat, to jest elektronski dokument kojim se potvrđuje veza između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika. Nisu svi elektronski sertifikati ujedno i kvalifikovani.

Kvalifikovani elektronski sertifikati (KES) potvrđuju vezu između javnog kriptografskog klјuča korisnika i identiteta korisnika. KES i pripadajući privatni (tajni) kriptografski klјučevi koriste se za:

 • kvalifikovano elektronsko potpisivanje računarskih datoteka
 • kvalifikovano elektronsko potpisivanje poruka elektronske pošte
 • prijavlјivanje korisnika eUprave i drugih servisa

KES i privatni kriptografski klјučevi čuvaju se na pametnim karticama (ili čipovanoj ličnoj karti) ili USB pametnim tokenima, koji uz odgovarajući PIN kod služe za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa.

Kvalifikovani elektronski potpis je elektronski potpis kreiran putem KES-a, kojim se pouzdano:

 • garantuje identitet potpisnika
 • garantuje integritet elektronskih dokumenata ili poruka
 • onemogućava naknadno poricanje odgovornosti za sadržaj elektronskih dokumenata ili poruka

KES je praktično lični identifikacioni dokument korisnika u digitalnom svetu, koji on poseduje na pametnoj kartici, ličnoj karti ili pametnom USB tokenu i koji korisniku omogućava onlajn prijavlјivanje ili elektronsko potpisivanje, uz odgovarajući PIN kod. KES omogućava elektronsko potpisivanje i verifikaciju potpisa, čime se u potpunosti zamenjuje svojeručni potpis i omogućava da se utvrdi autentičnost poslatog ili primlјenog dokumenta u elektronskom obliku, kao i garantovanje autentičnosti identiteta u elektronskim komunikacijama.

Šta sve možeš kad si sertifikovan?

Korisnici KES-a mogu da budu:

 • fizička lica
 • ovlašćena fizička lica od strane odgovornog lica pravnog lica da zastupaju pravno lice

Korisnici KES-a mogu da na portalima eUprave ovlaste i druga lica da obave određene radnje. PRIMER: preduzetnik (fizičko lice) ili pravno lice mogu da ovlaste svog knjigovođu (koji je takođe korisnik svog KES-a) da u njihovo ime podnosi godišnje izveštaje i PDV prijave na Portalu ePorezi. Tako svako putem svog KES-a (na pametnoj kartici, ličnoj karti ili pametnom USB tokenu) pristupa Portalu.

Za elektronsko potpisivanje nekog elektronskog dokumenta potrebni su:

 • KES potpisnika, izdat od nekog sertifikacionog tela
 • podešen računar, sa instaliranim softverom za rad pametnih kartica (i čitača za njih) ili USB tokena
 • računarska datoteka koju želi da potpiše (npr. Word ili PDF dokument)
 • program za elektronsko potpisivanje (ako program u kojem je kreirana računarska datoteka to ne podržava)

Za prijavlјivanje na neki od servisa eUprave potrebni su:

 • KES potpisnika, izdat od nekog sertifikacionog tela
 • podešen računar, sa instaliranim softverom za rad pametnih kartica (i čitača za njih) ili USB tokena

Pojedini KES-ovi se koriste i za usluge eBankarstva.

Poslovnim subjektima, to jest pravnim licima i preduzetnicima, KES u potpunosti ukida i obavezu i potrebu za svojeručnim potpisom i pečatom na dokumentima, koje pri tom mogu i da pošalјu e-poštom.

Gde to može da se nabavi, a gde da se koristi?

KES u Srbiji izdaju sledeća sertifikaciona tela:

Trenutno dostupni elektronski servisi su:

 

Autor: Lazar Bošković, internet konsultant


Zanima vas kako da od vašeg internet sajta izvučete maksimum?
Zakažite prezentaciju naših usluga!